info@minismstudio.com     PR: adrianna@minismstudio.com

R E G U L A M I N : Poniżej znajduje się regulamin naszej strony - prosimy serdecznie, abyś zapoznał się z nim przed dokonaniem zakupu. Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania odnośnie niego, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

I N F O R M A C J E   O G Ó L N E :

1. Sklep internetowy MINISM (dalej: Sklep) znajdujący się pod adresem www.minismstudio.com prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp" z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 6/12, lok. 766. Numer NIP: 5213641211, REGON: 146433467, KRS: 0000442857. Siedziba pracowni, magazyn, wysyłka towarów oraz przyjmowanie zwrotów, wymian i reklamacji realizowana jest przez Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa Fundacji o nazwie ADRIANNA GAŃKO i znajduje się na ul. Tuchlińskiej 6/53 w Warszawie.

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Wszystkie ceny w naszym sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Jeżeli nowa cena nie spełnia jego oczekiwań, ma on pełne prawo do zmiany lub anulowania zamówienia.

4. Ceny towarów podane na stronie nie zawierają kosztów dostawy.

5. Wszystkie produkty szyte są na zamówienie w naszej warszawskiej pracowni.

6. Do czasu nadania przez nas przesyłki z zamówieniem, kupujący może dokonać w nim zmian. Należy się wtedy jednak liczyć z tym, że czas jego realizacji (szycia) liczony jest od daty ustalenia ostatecznej wersji zamówienia.

7. Złożenie zamówienia na naszej stronie jest równoznaczne z zaakceptowaniem jej regulaminu.

8. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa Kodeksu Cywilnego.

9. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r.. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380z późn. zm.)

Z A M Ó W I E N I A : 

1. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną po wypełnieniu formularza dostawy na naszej stronie oraz drogą telefoniczną.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane przez kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości, co do ich prawdziwości.

3. Możliwe opcje dostawy to: Poczta Polska (list polecony priorytetowy), Paczkomaty Inpost. Wyboru formy dostawy dokonuje klient podczas uzupełniania formularza dostawy na stronie.

4. W przypadku dostawy Pocztą Polską podczas odbierania paczki należy sprawdzić w obecności pracownika Poczty stan paczki. Jeżeli są widoczne jakiekolwiek uszkodzenia należy spisać protokół reklamacyjny.

5. Koszty dostawy za granicę ustalane są indywidualnie w zależności od wielkości wagi przesyłki oraz kraju dostarczenia. Bazują one na cenniku Poczty Polskiej.

6. Możliwe formy płatności za zamówienie to: przelew na konto bankowe podane w zakładce “kontakt” oraz płatność poprzez system DotPay (przelew elektroniczny).

7. W przypadku kiedy przesyłka nie zostanie odebrana przez klienta i wróci ona do nadawcy, klient proszący o jej ponowne nadanie, ponosi dodatkowy koszt dostawy nieodebranej przesyłki. Kwotę tę należy wpłacić na konto bankowe, wpisując w tytule przelewu numer swojego zamówienia. Po zaksięgowaniu dopłaty przesyłka zostanie powtórnie nadana. 

Z W R O T Y,   W Y M I A N Y   i   R E K L A M A C J E:

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta klient ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w naszym sklepie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.  

2. Zwracane towary będą oceniane pod względem braku śladów użytkowania, ewentualnego uszkodzenia, ewentualnego braku lub uszkodzenia oryginalnych metek, braku wszelkich elementów wchodzących w skład produktu. W przypadku uchybień w powyższych elementach Minism może wydać negatywną decyzję w sprawie zwrotu danego produktu. 

3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości towaru.

4. Jeśli otrzymany model posiada wadę fabryczną uniemożliwiającą użytkowanie należy skontaktować się mailowo z minismstudio.com w ciągu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. W mailu należy opisać dokładnie wadę oraz załączyć zdjęcia przedstawiające ją, które odpowiednio naświetlą problem. W innym przypadku reklamacja nie zostanie uwzględniona.

5. Produkt najlepiej odesłać do nas z dowodem zakupu i kompletem załączonych metek.

6. Zwrot wartości zwracanego produktu następuje w terminie maksymalnie do 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki przez minismstudio.com. Suma zostanie przelana na konto wskazane przez kupującego lub w inny ustalony sposób. Suma do zwrotu = koszt produktu + koszt możliwej najtańszej opcji dostawy oferowanej przez minismstudio.com

7. Reklamacje są rozpatrywane pozytywnie w przypadku: 
- wady technicznej towaru 
- wady powstałej w wyniku dostawy
- innej wady lub niezgodności produktu lub usługi niepowstałej z winy kupującego

8. W przypadku zwrotu jednej części (topu bądź dołu) z kompletu zwracana jest różnica w cenie:
cena kompletu - cena regularna zwracanego produktu = kwota do zwrotu.

9. W przypadku zwrotu jednego modelu z wielopaku zwracana jest różnica w cenie:
cena wielopaku - cena regularna zwracanego produktu = kwota do zwrotu.

10. W przypadku zwrotu jednego produktu z zamówienia korzystającego z okazjonalnego kodu rabatowego (bez względu na rodzaj promocji), zwracana jest różnica w cenie:
cena zamówienia - cena regularna pozostawionego dla siebie produktu = kwota do zwrotu

11. Do reklamowanego produktu prosimy dołączyć dowód jego zakupu, opis reklamowanego towaru i wysłać paczkę na adres naszej pracowni. Po otrzymaniu przez nas przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszty zamówienia oraz przesyłki zostaną przelane na konto wskazane przez kupującego lub zwrócone w inny ustalony sposób.

12. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu maksymalnie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki do minismstudio.com. O pozytywnym/negatywnym rozpatrzeniu reklamacji informujemy mailowo na adres wskazany podczas składania zamówienia.

13. Wszystkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt naszej firmy nie będą przyjmowane. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy obie strony - wysyłający i sprzedający - ustalą inaczej.

14. Każdy klient ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (mediacja, sąd polubowny). Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod aresem www.uokik.gov.pl

15. W przypadku niezgodności zakupionego towaru z umową zgodnie z art 561 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli wymiana bądź usunięcie wady nie nastąpią, bądź w przypadku ujawnienia kolejnej wady, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. 

16. Przyczyną reklamacji nie może być rozbieżność w odcieniach modelu otrzymanego, a prezentowanego na stronie. Może to wynikać z indywidualnych ustawień monitora, na które sklep minismstudio.com nie ma wpływu. Zastrzegamy sobie także prawo do niewielkich różnic w odcieniach wynikających z dostępności materiału u producenta.

P O L I T Y K A   P R Y W A T N O Ś C I

1. Celem Fundacji jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkownika. W przypadku korzystania z usług oferowanych w Sklepie Użytkownik będzie poproszony o podanie określonych danych osobowych, które będą przetwarzane przez Fundację zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

2. Administratorem danych podanych w ramach świadczenia usług na postawie niniejszego Regulaminu jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467.

3. Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika Sklepu. Powierzone dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem, że podanie wymaganych przez Fundację danych jest niezbędne do korzystania z pełnej funkcjonalności sklepu, w tym do złożenia oferty i zawarcia umowy sprzedaży. Na warunkach opisanych poniżej, Fundacja może przetwarzać powierzone mu dane osobowe w związku czynnościami poprzedzającymi zawarcie umowy oraz czynnościami związanymi z obsługą zawartej umowy, w szczególności ma prawo do prowadzenia korespondencji związanej z wykonywaniem umowy. Użytkownik ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

5. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, do którego konieczna jest zgoda Użytkownika, jest niezbędne do świadczenia danej usługi, a Użytkownik odmówił wyrażenia takiej zgody, bądź cofnął taką zgodę, Użytkownik zostanie pozbawiony dostępu do tej usługi.

6. Fundacja zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej z użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku możliwości zrealizowania umowy na skutek zgłoszenia przez Użytkownika żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

7. Fundacja w przypadku podjęcia działań wskazanych w ust. 6.5. i 6.6 niniejszego Regulaminu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań Użytkownika, w szczególności za brak możliwości zapewnienia Użytkownikowi usługi. 

8. Fundacja będzie przetwarzała dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawnienia ich innych podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązanie niniejsze pozostaje w mocy również po ustaniu stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Fundacją.

P L I K I   „C O O K I E S”

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, niewielkimi informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, laptopie, smartfoonie) niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać. Pliki te zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, zazwyczaj jest to nazwa strony internetowej, ich personalizacja i informacje logowania.

3. Sklep wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, a także tworzenia statystyk, które pomogą zrozumieć sposób korzystania ze Sklepu przez Klienta i przez to ulepszanie struktury i zawartości Sklepu.

4. Sklep dzieli przechowywane pliki cookies ze względu na czas, przez jaki są one umieszczone w urządzeniu końcowym Klienta i rozróżnia:
- Cookies tymczasowe (session cookies) – używane tylko podczas aktualnej sesji Klienta i usuwane po jej zamknięciu.
- Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu aktualnej sesji i są przechowywane na komputerze Klienta przez oznaczony czas lub bez okresu ważności w zależności od indywidualnych ustawień właściciela witryny.

5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies znajdujące się na jego komputerze. Sklep informuje, iż usunięcie, wyłączenie lub ograniczenie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu lub jego niektórych składników.

6. Sklep rozróżnia pliki cookies także w następujący sposób:
- Funkcjonalne – umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Sklepu,
- Służące bezpieczeństwu - umożliwiające bezpieczne korzystanie z funkcjonalności Sklepu,
- Uwierzytelniające – umożliwiające utrzymanie tzw. sesji zalogowania Klienta,
- Reklamowe – umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam,
- Konfiguracyjne – umożliwiające na konfigurację ustawień funkcji i usług Sklepu.

7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

P O S T A N O W I E N I A   K O Ń C O W E

1. Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.

2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt V niniejszego Regulaminu.

4. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.

5. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

6. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

7. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.

8. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adresy email podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.08.2018.

O C H R O N A    D A N Y C H    O S O B O W Y C H :

Dane, które podają Państwo podczas procesu zakupów jak i wszelkie inne dane podlegają ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r. z późn. zm.) i są zabezpieczone, więc żadna osoba niepowołana do tego nie ma do nich dostępu. Dostęp do nich prócz wybranych pracowników sklepu mają jedynie wybrane organy państwowe, o których mowa w ustawie Dz.U.97.133.883. gdy zaistnieją określone przez tą ustawę okoliczności. Nasz sklep wykorzystuje podane przez Państwa dane jedynie do zrealizowania zamówienia. Nikt z pracowników naszego sklepu nie ma dostępu do Państwa danych dotyczących karty kredytowej, a bezpieczeństwo gwarantowane jest przez system PayU.pl, który posiada certyfikaty bezpieczeństwa. Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych każdy konsument ma prawo do wglądu, poprawiania, aktualizacji i usunięcia swoich danych.

K L A U Z U L A    I N F O R M A C Y J N A    O    P R Z E T W A R Z A N I U    D A N Y C H    O S O B O W Y C H :

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez stronę www.minismstudio.com jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp" z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 6/12, lok. 766. Numer NIP: 5213641211, REGON: 146433467, KRS: 0000442857.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień, ich wysyłki, przesyłania ofert reklamowych dotyczących marki Minism.

3. Odbiorcą danych osobowych będą: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp", minismstudio.com oraz przewoźnicy świadczący usługi wysyłkowe: Poczta Polska, Paczkomaty Inpost. 

4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody przez klienta na ich przetwarzanie.

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

7. Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem w celu zawarcia umowy (złożenia zamówienia).